Suomessa tehdään noin miljoona ilmoitettua rikosta vuosittain. Tähän lukuun kuuluu kaikki poliisille ilmoitetut ja raportoidut rikokset. Toisia rikoksia ovat niin sanonut piilorikokset, joista ei ilmoiteta poliisille vaan ne hoidetaan asianomaisten kanssa keskenään tai jäävät muuten ilmoittamatta. Rikollisuuden määrä vaihtelee alueittain ja on kytköksissä alueen sosioekonomisiin piirteisiin.

Suomessa valloillaan oleva aktiivinen rikollisten joukko on loppujen lopuksi aika pieni määrältään. Toistuvien rikoksien tekijät ovat aloittaneet rikollisen uransa yleensä jo hyvin nuorena. Tällä ryhmällä on usein myös erilaisia sosiaalisia ongelmia ja se on enemmän tai vähemmän kytköksissä suurimpaan osaan Suomessa tehtävistä rikoksista. Syrjäytyminen on suorassa yhteydessä rikollisuuteen ja sitä pyritäänkin ehkäisemään tekemällä aktiivisesti töitä perheiden ja nuorten kanssa.

Suomessa rikokset jaetaan kahdeksaan eri pääluokkaan, jotka haarautuvat niin edelleen erilaisiin alaluokkiin. Nämä pääluokat ovat henki-, väkivalta-, seksuaali-, omaisuus-, huumausaine-, kyber-, liikenne-, ja talous-, ympäristö- ja työrikokset. Noin puolet vuosittaisista ilmoitetuista rikoksista ovat liikennerikoksia. 2000-luvulla erilaiset varkausrikokset ovat kääntyneet laskuun, kun taas petosrikollisuus on kasvanut merkittävästi.

Vain pieni osa omaisuusrikoksista ilmoitetaan poliisille. Kaikkein varastetuin esine on polkupyörä. Omaisuusrikokset jätetään usein ilmoittamatta, sillä ne voivat olla myös hyvin pieniä ja merkityksettömiä esineitä asianomaiselle. Voidaan myös ajatella, että esineen takaisin saaminen ja löytyminen on lähes mahdotonta, joten rikos jätetään helposti ilmoittamatta.

Liikennerikokset ovat suurin yhden pääryhmän alle sijoittuvista rikoksista. Pelkästään kolme neljäsosaa niistä on nopeusrajoitusten rikkomista, mikä onkin Suomessa erittäin tarkkaan valvottua erilaisten kameroiden ja poliisin nopeusvalvonnan ansiosta. Rattijuopumus on osoittanut positiivisia laskun merkkejä viime vuosina. Valitettavasti se on silti edelleen suurin syyllinen liikenteessä tapahtuviin kuolemiin.

Alkoholilla on myös iso osuus Suomessa tapahtuviin henkirikoksiin. Vaikka henkirikokset ovatkin olleet laskussa pitkään, niitä tapahtuu edelleen erityisesti alkoholin vaikutuksen alaisten ja syrjäytyneiden miesten kesken. Erityisesti talousrikollisuus sisältää paljon piilorikollisuutta mikä jää helposti poliisilta piiloon. Huumausainerikosten määrä on kohtuullisen suuri ja ei ole näyttänyt viime vuosina juurikaan muutoksen merkkejä.

Suomen rikoslaki

Suomen nykyinen rikoslaki ja siihen liittyvät rangaistuksen täytäntöönpanot asetettiin vuonna 1889. Alkuperäisessä muodossaan siitä on enää vain muutamia pykäliä. Sitä on muutettu osittain ja kokonaisia lukuja vuosikymmenien saatossa. Suomen rikoslakia on usein kritisoitu sen liian kevyiden rangaistusten takia, vaikka se onkin suhteellisen moderni. Suomalaisen rikoslain rangaistusten perustarkoitus on vahvistaa rikoksentekijän moraalia.

Suomessa rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuotiaana. Sitä nuorempien tekemät rikokset eivät joudu oikeuden käsiteltäviksi eikä heitä rangaista, mutta heihin voidaan kuitenkin kohdistaa muita lastensuojelullisia toimenpiteitä. Alle 18-vuotiaita rangaistaan usein hieman lievemmin ja esimerkiksi ehdottomat vankeustuomiot ovat harvinaisia, sillä niitä langetetaan vain erittäin törkeiden rikosten tekijöille. Vahingonkorvausvelvollisuus kuuluu kuitenkin kaikille, myös alle 15-vuotiaille.

Suomessa on erilaisia rikoksen rangaistuksia. Lievin niistä on sakkojen antaminen, joka voidaan kuitenkin maksun viivästyessä muuttaa myös vankeusrangaistukseksi. Lyhyet vankeustuomiot ovat yleisiä ja yhdyskuntapalvelu on myös paljon käytettävissä. Kovin vankeustuomio Suomessa on elinkautinen vankeusrangaistus, joka käytännössä tarkoittaa noin 14 vuotta vankeutta. Sen pituus riippuu rikoksen vakavuudesta ja se arvioidaan 12:sta vankeusvuodesta eteenpäin, joka toinen vuosi.

Suomessa tehdään paljon erilaista työtä rikosten torjumiseksi. Lapsia ja nuoria tuetaan ja ohjataan pienestä lähtien. Ongelmaperheiden tilanteisiin puututaan ja niille tarjotaan tukea. On selvää, että toisinaan tässä ehkäisevässä työssä epäonnistutaan ja kaikkien tilanteeseen ei ole mahdollista puuttua. Mutta kansalaiset voivat olla turvallisin mielin, tietäen että Suomen poliisi on yksi maailman luotettavimpia ja tekevät päivittäin tärkeää työtä turvatakseen jokaisen kansalaisen elämän.