Suomessa lasten oikeuksia turvaa lastensuojelulaki. Sen noudattamista valvovat mm. lastensuojeluviranomaiset. Lain tarkoituksena on turvata lasten oikeus mm. turvalliseen kasvuympäristöön, tarpeiden täyttymiseen ja kehityksen kannalta monipuolisuuteen. Lyhyesti sanottuna turvataan lapsen turvallinen ja hyvä lapsuus. Viranomaiset voivat tehdä tarkastuksia esimerkiksi kouluihin tai lastenkoteihin, jolloin lasten oikeuksien toteutumista voidaan valvoa.

Lain pääasiallinen tarkoitus

Lastensuojelulain pääasiallinen tarkoitus on suojella lapsen etua. Tämä toteutuu esimerkiksi kaikissa lasta koskevissa päätöksissä. Päätökset tulee tehdä aina lapsen etua ajatellen. Lapsen etuun kuuluu esimerkiksi ihmissuhteet tärkeiden läheistensä kanssa, lapsen kielellinen tai kulttuurinen kasvatus. Laki valvoo, että lapsen kaikki oikeudet toteutuvat. Mikäli ne eivät toteudu, lastensuojelullisilla toimilla voidaan auttaa lasta ja tämän huoltajia takaamaan lapselle elämä, jossa nämä oikeudet toteutuvat.

Lain mukaan lapsen huoltajat ovat vastuussa lapsen kasvatuksesta. Yhteiskunta auttaa huoltajia turvaamaan lapsen edun mukaisen kasvatuksen ja kasvuympäristön. Huoltajia tuetaan heidän kasvatustehtävässään. Apu voi olla joko vapaaehtoisesti haettua tai lastensuojelulain mukaisesti toimiin ryhtymistä. Joskus voi olla tilanteita, joissa huoltajat ovat eri mieltä lastensuojeluviranomaisten kanssa, mutta lastensuojelu tapahtuu aina lapsen edun mukaisesti, noudattaen lakia. Kaikilla Suomessa olevilla lapsilla on samat oikeudet.

Ehkäisevä lastensuojelu

Kunnilla on velvollisuus järjestää ehkäisevää lastensuojelua. Perheiden ei tarvitse olla lastensuojelun asiakkaita saadakseen tällaista tukea. Tarkoituksena on turvata lapsen kasvu ja kehitys sekä hyvinvointi. Tukea voi saa esimerkiksi koulussa, päivähoidossa, neuvolassa ja terveydenhuollossa. Ehkäisevä lastensuojelu tukee lapsen huoltajia vanhemmuudessa, tarkoituksena ehkäistä mahdolliset ongelmat.

Ehkäisevää lastensuojelua voi olla esimerkiksi kunnan tarjoama kotiapu. Mikäli huoltajalla on vaikeuksia jaksaa arjessa, voi kotiavusta olla konkreettista apua. Kunnasta tulee perheen kotiin työntekijä, joka auttaa arjen askareissa, lastenhoidossa tai auttaa huoltajaa järjestämään itselleen tarvitsemaansa lepoa. Tästä voi olla suurta apua monille perheille, joissa huoltaja on esimerkiksi paljon yksin lasten kanssa eikä apua ole muutoin saatavilla. Tarkoituksena on auttaa huoltajaa tehtävässään huolehtia lapsen tarpeista ja kasvatuksesta. Tavoitteena on tuoda perheille apua riittävän varhain, jotta huoltajan voimavarat riittäisivät arjessa.

Lapsen oikeuksia

Jokaisella Suomen lapsella on samat oikeudet mm. koulutukseen, joka vastaa lapsen omia toiveita, mahdollisuuteen saada hellyyttä ja ymmärtämystä, tasapainoiseen kehitykseen ja jatkuviin ihmissuhteisiin. Nämä kaikki tukevat lapsen tasapainoista kehitystä. Tilanteessa, jossa lapsen etu ei toteudu ja oikeudet eivät täyty, ovat lastensuojeluviranomaiset velvollisia puuttumaan tilanteeseen ja auttamaan takaamaan nämä lapsen oikeuksien täyttymiset.

Lisäksi Suomen perustuslaissa on säädetty lapsen oikeuksista. Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti ja heillä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin kehitystään vastaavasti.

Lapsella on oikeus leikkiin sekä yksityisyyteen. Lapsella on oikeus oman mielipiteensä ilmaisuun ja uskonnonvapauteen. Lisäksi lapsella on mm. oikeus saada ikäänsä vastaavaa tietoa. Aikuisten tulee suojella lasta päihteiltä ja hyväksikäytöltä sekä muulta väärinkäytökseltä.

Mikäli lapsen etu niin vaatii, voidaan joskus päätyä lastensuojelullisiin toimiin, jotka voivat olla esimerkiksi kiireellinen huostaanotto tai väliaikainen sijoittaminen. Tämä ei tarkoita vanhemmuuden tai huoltajuuden poistamista. Huoltajalla on edelleen oikeus saada tietoa lapsesta ja pitää tähän yhteyttä. Huoltajan päätäntävalta on lastensuojelutoimien jälkeen rajoitettua, mutta päätökset pyritään kuitenkin tekemään yhdessä huoltajien kanssa. Huoltajilla on aina oikeus saada tietoa toimien perusteista sekä kirjatuista tiedoista.

Mikäli huoltaja on eri mieltä lastensuojelutoimien perusteista, voi päätöksestä tehdä valituksen 30 päivän sisällä päätöksestä. Asiassa edetään lain mukaan ja lapsen etu arvioidaan tehtäessä päätöksiä. Myös viranomaisten lakien noudattamista valvotaan. Laki on lasten puolella.